BirDuo make their Zed Arts Debut with their new single, Kalebalika that features Ephraim.